شاخ ایسکیوم - Ramus of ischium

استخوان ایسکیوم یک تنه و یک شاخ دارد. د ر بالا، قسمت تحتانی‌خلفی استابولوم، و در پایین، شاخ ایسکیوم در جهت قدامی‌داخلی با زاویه‌ای حاده صعود کرده و به شاخ نزولی پوبیس می‌رسد؛ سپس با هم سوراخ اوبتوراتور را کامل می‌کنند. شاخ ایسکیوم دو سطح قدامی و خلفی دارد، سطح خلفی به نواحی پرینه‌آل و […]

شاخ فوقانی پوبیس - superior ramus of pubis

شاخ فوقانی پوبیس بخشی است که به سمت قدام رفته و لندمارک‌های پکتن پوبیس، تکمه پوبیک، شیار اوبتوراتور و سطح سمفیز پوبیس را تشکیل می‌دهد.

لبروم استابولار - Acetabular labrum

لبروم استابولار ساختاری غضروفی فیبری و لب‌شکل است که به حاشیه‌ی استابولوم متصل شده و ناحیه مفصلی استابولار را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بیش از نصف سر فمور در داخل استابولوم جای می‌گیرد.

ورید مخچه ای فوقانی - superior Cerebellar veins

وریدهای فوقانی به طرف جلو و داخل در راستای ورمیس فوقانی حرکت کرده؛  سینوس مستقیم در وریدهای مغزی داخلی که سمت خارج سینوس‌های پتروزال عرضی و فوقانی قرار دارند خاتمه می‌یابند.

گره دهلیزی بطنی - atrioventricular node

گره دهلیزی بطنی  جریان‌های هدایتی را از دهلیز گرفته و آن را به دسته‌های بطنی می‌فرستد. این گره در بین دریچه سینوس کرونری، لت سپتال دریچه تریکوسپید و تاندون تودارو (دریچه‌ی تبزین و استاشین را به هم متصل می‌کند.) قرار گرفته است.

گره سینوسی دهلیزی - sinoatrial node

  گره سینوسی دهلیزی  در دهلیز راست واقع است، در واقع ضربان‌ساز قلب است. این گره زیر اپیکارد در ناودان انتهایی، نزدیک پیوستگاه ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست واقع شده است. با این که گره سینوسی دهلیزی می‌تواند به صورت خودبه‌خودی ریتم‌های هدایتی قلب را تولید کند، ولی به طور مرتب عصب واگ و شبکه […]

دهلیز راست - right atrium

دهلیز راست یکی چهار حفره‌ی قلبی است و اولین حفره‌ای است که خون داکسیژنه بدن را دریافت می‌کند. این حفره نقش مهمی را در سیستم هدایت قلبی و همچنین تنظیم گردش خون ایفا می‌کند. دهلیز راست خون داکسیژنه را از ورید اجوف فوقانی، تحتانی، سینوس کرونری و وریدهای تبزین دریافت می‌کند. شکل دهلیز راست یک […]

دهلیز چپ - left atrium

دهلیز چپ یکی از چهار حفره‌ی قلب است. این حفره  خون اکسیژن‌دار را از گردش خون ریوی گرفته و سپس به بطن چپ می‌فرستند تا دوباره وارد گردش خون سیستمیک شود. دهلیز چپ در نمای کلی شبیه به یک مکعب می‌باشد و مثل دهلیز راست یک ضمیمه دارد. دهلیز چپ فوقانی‌ترین و خلفی‌ترین بخش قلب […]
دسترسی سریع و راحت به دیکشنری دهلیز با اپلیکیشن اندروید دهلیز دریافت